Spring til indhold

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2014-04-22

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2014-04-22

2014-04-22 Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma 2014-04-22ommuniké från årsstämma 2014-04-22Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 25 april 2014. Utdelningen beräknas att utbetalas onsdagen den 30 april 2014.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Helena Thunander Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilson, Dag Sundström och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisorer med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Henrik Nilsson för tiden intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 900 000 kronor att fördelas med 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2013.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande emission av högst 81 000 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till teckning av en ny B-aktie där teckning av aktier kan ske fr o m den 1 januari 2017 fram t o m den 30 april 2017. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas med högst 40 500 kronor genom emission av högst 81 000 B-aktier. Programmet omfattar verkställande dirketören samt ytterligare fem ledande befattningshavare i koncernen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april kl. 18.30 (CET) 2014.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070 – 526 79 97

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor