Spring til indhold

Finansielle rapporter

Bestyrelsen og den administrerende direktørs ansvar for de finansielle rapporter

Bestyrelsen og formanden har ansvaret for at sikre, at de finansielle rapporter udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder IFRS som vedtaget af EU og i overensstemmelse med kravene i Prospektdirektivet for indførelse af Prospektforordning 809/2004 / EF.
Denne forpligtelse omfatter design, introduktion og vedligeholdelse af intern kontrol, som er relevant for udarbejdelsen og en retvisende fremstilling af årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om der er tale om uregelmæssigheder eller fejl.