Spring til indhold

Bokslutskommuniké 2012: 33 % omsättningsökning med ökad vinst

Bokslutskommuniké 2012: 33 % omsättningsökning med ökad vinst

2013-02-07 Regulatorisk information

På helåret var rörelsemarginalen 5,9 % vilket är under koncernens mål på 7,0 % och detta är vi inte nöjda med och åtgärder för att förbättra marginalerna har inletts, säger VD Stig Engcrantz.

Ökningen i fjärde kvartalet blev 17 % jämfört med samma kvartal 2011. Rörelsemarginalen i fjärde kvartalet har sjunkit jämfört motsvarande kvartal 2011, 2,9 % (5,6). Under hösten har nytt avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) succesivt trätt i kraft vilket pressat våra marginaler under fjärde kvartalet vilket kan till viss del förklara den försämrade rörelsemarginalen.

I december fick vi det glädjande beskedet att vi vunnit avtal med norska HINAS som omfattar samtliga Helseregioner i Norge. Avtalet träder i kraft den 1 februari och är på två år med möjlighet till två års förlängning. Detta ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla våra affärer i Norge.

Omsorgssegmentet omsatte sammantaget drygt 72 MSEK på helåret 2012 och 21 MSEK i kvartalet. Resultatutvecklingen inom Omsorg Sverige har varit svag. Från och med 7 januari är Anders Nordqvist ny VD på plats. Inom Omsorg Norge har resultatutvecklingen varit mycket god både vad gäller tillväxt och rörelsemarginal.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari kl 8.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor