Spring til indhold

Delårsrapport januari - juni 2018: ”Omsättningsrekord och lönsamhet i linje med koncernens finansiella mål”

Delårsrapport januari – juni 2018: ”Omsättningsrekord och lönsamhet i linje med koncernens finansiella mål”

2018-07-13 Regulatorisk information

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI

 • Rörelsens intäkter 204,6 MSEK (195,8)
 • Rörelseresultat 14,3 MSEK (24,4)
 • Rörelsemarginal 7,0 procent (12,5)
 • Resultat efter finansiella poster 14,1 MSEK (24,3)
 • Periodens resultat 11,0 MSEK (18,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,7 MSEK (22,4)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI

 • Rörelsens intäkter 398,0 MSEK (396,7)
 • Rörelseresultat 27,2 MSEK (49,7)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (12,5)
 • Resultat efter finansiella poster 26,9 MSEK (49,4)
 • Periodens resultat 21,1 MSEK (38,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,7 MSEK (42,1)

________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 204,6 MSEK vilket är den högsta omsättningen som koncernen någonsin haft i ett kvartal och en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK jämfört med 24 MSEK 2017. Rörelsemarginalen för året försämrades jämfört med 2017 och uppgick till 7,0 procent (12,5). Kassaflödet är försämrat jämfört med tidigare år främst beroende på högre kundfordringar och skattebetalningar men koncernen har en fortsatt stark finansiell ställning. Den försämrade rörelsemarginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som lett till ökade lönenivåer och arvoden till våra bemanningskonsulter.

-”Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster i både Sverige och i Norge samtidigt är konkurrensen på marknaden hård vilket pressar våra marginaler och gör det svårt att hitta tillräckligt med bemanningskonsulter för att möta kundernas behov”, avslutar Krister Widström

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.