Spring til indhold

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

2019-03-22 Regulatorisk information

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2019 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget till adress Dedicare AB (publ), Att: Eva Jonbacker, Ringvägen 100, 10 tr, 118 60 Stockholm eller per e-post: eva.jonbacker@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 17 april 2019 kl 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 17 april 2019.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av minst en justeringsman

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018; i samband med det anförande av den verkställande direktören

8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

13.  Val av styrelse och styrelseordförande

14.  Val av revisor

15.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.  Beslut om valberedning inför årsstämma 2020

17.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2019 har bestått av valberedningens ordförande Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2

       Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

       Punkt 11

       Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 12

       Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 100 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden (förra året 380 000 kronor) och 175 000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 165 000 kronor), som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

       Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

       Punkt 13

       Omval föreslås av ledamöterna Björn Örås, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Anna Lefevre Skjöldebrand och Dag Sundström. Nyval föreslås Eva-Britt Gustafsson. Det noterades att Kristian Faeste har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Örås.

       Punkt 14

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att nuvarande revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserad revisor Mia Rutenius kvarstår som revisorer i Dedicare AB för nästkommande perioden intill slutet av årsstämman 2020. 

       Punkt 16

       Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för bildande av ny valberedning inför årsstämman 2019.

       Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de då tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på ledamöterna av valberedningen samt vem de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

       Om någon av de större aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts ska ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av ledamot att utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är störst aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen har rätt att, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, utse annan ledamot att ersätta den ursprungligt utsedde. Valberedningen har rätt att, om så bedöms lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

       Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

       –      Ordförande vid årsstämma.

       –      Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.

       –      Val av revisor

       –      Arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor

       –      Eventuell ersättning för utskottsarbete

       –      Beslut om principer för utseende av valberedning.

       Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

           

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 4,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndag den 29 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 3 maj 2019.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fastställd månadslön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0-80 procent av den fasta lönen.

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0-40 procent av den fasta lönen. För den rörliga lönen tillämpas ett rörligt löneavtal som fastställs utifrån en förväntad prestation på det egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling under föregående kalenderår. Lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den fasta lönen är normalt föremål för revision en gång per år.

Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande direktören har uppsägningstid på sex månader från egen sida och tolv månader från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till sex månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.

Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållan­den till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 9 055 406 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 22 mars 2019 och sänds till de aktie­ägare som begär det och uppger sin postadress.

–             redovisningshandlingar och revisionsberättelse

–             styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning med motiverat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 9 ovan)

–             styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 ovan)

–             utvärdering av ersättningar enligt punkt 10.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning

–             revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

–             andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen

                                                Stockholm i mars 2019

                                                   Dedicare AB (publ)

                                                           Styrelsen

Bilagor