Spring til indhold

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

2022-03-24 Regulatorisk information

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 april 2022, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget till adress Dedicare AB (publ), Att: CFO, Ringvägen 100, 10 tr, 118 60 Stockholm eller per e-post: johanna.eriksson@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 15 april 2022 kl 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

För att ha rätt att delta på årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021; i samband med det anförande av den verkställande direktören
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Beslut om bemyndigande till styrelsen för nyemission m.m.
 17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 11, 12, 13, 14 – Valberedningens förslag 

Valberedningen, som inför årsstämman 2022 har bestått av valberedningens ordförande Jenny Pizzignacco (personliga innehav), Björn Örås (personliga innehav) och Sara Lilja (personliga innehav) vilka tillsammans representerar ägare med 68 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2

       Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

       Punkt 11

       Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 12

       Arvode till styrelsen föreslås utgå med 425 000 kronor till styrelseordföranden (förra året 420 000 kronor) och 190 000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 185 000 kronor), som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

       Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

       Punkt 13

       Omval föreslås av ledamöterna Björn Örås, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas och Anna Söderblom. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Örås.

       Punkt 14

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PwC Sverige AB med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark väljs till revisorer i Dedicare AB för perioden intill slutet av årsstämman 2023.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 4,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndag den 25 april 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 28 april 2022.

Punkt 15 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande till styrelsen för nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta eventuella kommande företagsförvärv med en förenklad beslutsprocess.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållan­den till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 9 395 397 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 383 490 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 3 488 605 röster. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, förslag till riktlinjer för/utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisors yttrande, fullmaktsformulär samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 24 mars 2022 och sänds till de aktie­ägare som begär det och uppger sin postadress.

                                               

Stockholm, mars 2022
Dedicare AB (publ)
Styrelsen