Spring til indhold

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2015

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2015

2015-04-22 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 24 april 2015. Utdelningen beräknas att utbetalas onsdagen den 29 april 2015.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Helena Thunander Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilson, Dag Sundström och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisorer med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Henrik Nilsson för tiden intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 950 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april kl. 18.30 (CET) 2015.

Bilagor