Spring til indhold

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2022

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2022

2022-04-21 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 25 april 2022. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 28 april 2022.

 

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas och Anna Söderblom som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

 

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av PwC Sverige AB som revisorer med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 425 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

 

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

 

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 18.00 (CEST).

 

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.