Årlige generalforsamlinger og valgberettiget

Årlige generalforsamlinger og valgberettiget

Aktionærernes beslutningsret i Dedicare udøves på generalforsamlingen, som er Selskabets højeste beslutningstagende organ. Generalforsamlingen, den ordinære generalforsamling, afholdes senest seks måneder efter udgangen af ​​hvert regnskabsår.

Generalforsamlingen træffer blandt andet afgørelse om fastlæggelse af resultatopgørelsen og balancen for selskabet og koncernen, tildeling af årets resultat i henhold til den fastlagte balance, ansvarsfrihed for bestyrelsen og formanden, udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer og selskabets revisorer og træffe beslutninger om visse andre spørgsmål ved lov og vedtægter (se også “vedtægter”). Aktionærer, der ønsker at modtage en sag behandlet på generalforsamlingen, skal indgive skriftlig anmodning til bestyrelsen i god tid før mødet.

Alle aktionærer, der er optaget i aktieregistret, som Euroclear har optaget på optagelsesdatoen og registreret på den måde, der er foreskrevet i vedtægterne, har ret til at deltage i en generalforsamling, personligt eller ved fuldmagt.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker i henhold til loven og på den måde, der er foreskrevet i Dedicares vedtægter. Bekendtgørelsesreglerne overholder de krav, der gælder for aktieselskaber, hvis aktier er noteret på et reguleret marked.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019 finder sted torsdag den 25. april 2019 kl. 16.00 på selskabets hovedkontor, Ringvägen 100, 10. i Stockholm.

 

Beretning

Nomineringskomitéen for den ordinære generalforsamling 2019 består af Angelica Hanson (AMF Funds), Björn Örås (personlig holding) og Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB), der sammen repræsenterer ejere med næsten 80 procent af stemmerne for samtlige aktier i selskabet.

Aktionærer, der ønsker at fremsætte forslag til valgkomiteen, kan gøre det via e-mail til angelica.hanson@amf.se.